Obligacions en front la Pesta Porcina Africana

Per indicació de la Directora General d’Agricultura i Ramaderia, us comuniquem que davant l’evolució de la malaltia de la pesta porcina africana (PPA) a Europa  i la recent confirmació de les autoritats belgues de la detecció de la malaltia al seu territori, considerem oportú recordar-vos les mesures que s’han de complir per a minimitzar el risc d’entrada d’aquesta malaltia.

Obligacions per a veterinaris i titulars d’explotacions

  • Comunicació al veterinari responsable de l’explotació i als Serveis veterinaris Oficials (SVO) qualsevol sospita de malaltia amb signes compatibles amb malalties de declaració obligatòria, i en particular la PPA.

 

  • Comunicar el més aviat possible als SVO la previsió d’entrada d’animals procedents del mercat comunitari i països tercers, i avisar a l’ ADS per a la realització del control serològic d’aquests animals.

 

  • Vetllar perquè les seves explotacions porcines es mantinguin en una bones condicions de bioseguretat i infraestructures, fent especial atenció a: control d’accés a persones i vehicles, revisió tanca perimetral i portes, neteja del perímetre, vestuari en condicions, neteja i desinfecció,…

L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà l’aplicació de sancions i mesures cautelars, com ara la suspensió de l’activitat, previstes a la normativa vigent.

DARP-Document amb recomanacions per la prevenció de la PPA

Actuacions de reforç per a la vigilància de la PPA establertes pel DARP

  • Control serològic d’entrades de bestiar porcí.

Control de totes les entrades de bestiar porcí procedents de països intracomunitaris i països tercers. Aquestes actuacions s’inclouen dins de les actuacions de reforç del programa pel risc d’introducció de la Pesta Porcina Africana a la Unió Europea.

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal s’envia a totes les Oficines Comarcals del territori, la relació de les entrades intracomunitàries que han tingut lloc durant els darrers quinze dies. Des de les Oficines Comarcals, es remet la relació d’entrades a les ADS del seu àmbit territorial. Aquesta relació també s’envia al laboratori del Grup de Sanejament Porcí, qui es l’encarregat de realitzar les proves serològiques per aquest tipus de motiu. En aquestes proves es determina la presencia de la Malaltia d’Aujeszky i de la Pesta Porcina Africana (PPA).

També s’ha incrementat el nombre de mostres a prendre en cada mostreig, per tal d’augmentar l’interval de confiança per a la possible detecció un cas serològicament reaccionant a la PPA.

Independentment del control que es realitza des de les Oficines Comarcals, des del Servei de Prevenció en Salut Animal, es supervisa que les entrades de la quinzena anterior s’han realitzat les proves pertinents. Aquelles explotacions que no hagin realitzat les proves o el motiu d’extracció no hagi estat el correcte (moviment intracomunitari) es procedeix a restringir la emissió de la documentació sanitària de trasllat (DST) a l’explotació afectada. S’han revisat totes les entrades realitzades durant el 2018.

En el darrer mes d’Agost l’interval de dies transcorregut des de l’arribada dels animal fins a l’extracció de sang per a la realització de proves ha estat de 8-9 dies.

  • Pla de bioseguretat en explotacions porcines de Catalunya

Pla de control per a la revisió de les condicions de bioseguretat de les explotacions porcines  i aplicació de mesures correctores en cas d’incompliment.

  •  Continuació del Pla de vigilància en fauna salvatge

Continuar amb el programa nacional de vigilància serològica de Pesta Porcina Africana en poblacions de senglars. També es vigilen la Pesta Porcina Clàssica i la Malaltia d’Aujeszky.

Protegir la cabana porcina i evitar l’entrada de la PPA és responsabilitat de tots, per aquest motiu insistim en la necessitat de complir amb les  nostres obligacions i recomanacions, evitant practiques que posin en perill la viabilitat del nostre sector. Des del Departament ens comprometem a revisar i actualitzar aquestes actuacions en funció de l’evolució de la malaltia.

Video publicat per l’EFSA (European Food Safety Authority) amb consells pràctics per a la prevenció de la PPA

 

Positiva trobada del GAP amb Quim Torra, President de la Generalitat

El passat dissabte 1 de setembre, una representació del GAP, encapçalada per Eduard Cau, va mantenir una breu, però positiva trobada, amb el President de la Generalitat de Catalunya a Juneda, coincidint amb la inauguració de la Plaça 1 d’Octubre de Juneda

Coincidint amb la visita del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya a Juneda, per presidir l’acte d’inauguració de la Plaça 1 d’Octubre de Juneda, una representació de Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) integrada per Eduard Cau, el seu President, Jordi Armengol, membre de la Junta Directiva i Mònica Jiménez, Gerent de l’associació, va mantenir una breu trobada amb el President de la Generalitat, on li van fer coneixedor de les diferents iniciatives dutes a terme pel GAP i les principals preocupacions i necessitats del conjunt dels seus associats.

En el decurs d’aquesta reunió, la representació del GAP va explicar al President de la Generalitat el treball dut a terme i les funcions de l’associació i la seva importància estratègica pel desenvolupament soci econòmic de les Garrigues; una comarca que, com va constatar l’alcalde de la localitat, el senyor Antoni Villas, té una gran dificultat per consolidar nous projectes; un fet que confirma encara més la necessitat de donar un suport decidit i constant a l’agricultura i ramaderia de la zona, un dels principals motors econòmics de la comarca.

Així mateix, Eduard Cau, va traslladar al senyor Quim Torra la inquietud dels ramaders per resoldre un dels principals problemes del sector ramader actual, la compatibilitat del sector ramader amb la societat i el medi ambient. En aquest sentit, la representació del GAP va destacar el paper clau que s’està duent a terme des de la planta de tractament de purins VAG situada a Juneda –amb prop de 100.000 m3 tractats durant el darrer any de funcionament- i la necessitat de posar en marxa, amb la major brevetat possible la planta de TRACJUSA, també situada al terme municipal de Juneda. En relació amb aquesta planta, Eduard Cau va lliurar al president una còpia del Dictamen Ambiental Territorial i Energètic elaborat per Ramon Folch, un dels principals experts en enginyeria d’eficiència energètica a Catalunya, en el que es constata la viabilitat i sostenibilitat mediambiental d’aquest nou projecte.

Gestio Agroramadera de Ponent, ramaders compromoses amb el territori