GAP Cooperativa, seguim fent camí

En l’assemblea extraordinària celebrada el passat 16 de gener del 2020 els socis del GAP Cooperativa vam aprovar dos accions molt importants per al futur de la nostra cooperativa i de la nostra activitat, així com també per la nostra comarca.

La primera va ser la venda d’una important participació en les accions de VAG. Com sabeu, al GAP Cooperativa teníem fins ara el 100% de la propietat de les dos plantes de tractament de purí de Juneda, que després d’estar sense activitat durant 4 anys les vam tornar a posar en funcionament recentment. La situació actual d’aquestes plantes, tot i ser bona, té algunes limitacions, com la precarietat que dona estar sempre sotmeses a la decisió política del Ministeri d’Indústria al requerir pel seu funcionament de suport públic. Aquest condicionant no ens permet fer inversions a llarg termini per canviar i millorar la gestió del 100 % dels nostres fems i purins, que és el que volem fer a mig o llarg termini, buscant 4 objectius: La gestió sostenible de la terra evitant contaminacions per nitrats; evitar en gran mesura les emissions d’amoníac que es produeixen en l’emmagatzematge i l’aplicació dels fems i purins al sòl; la valorització dels nutrients que porten els fems i purins com a fertilitzants i, finalment, però no menys important, evitar les males olors que la gestió de fems i purins frescos genera en l’aplicació al sòl. El nou accionista està interessat en invertir en el nostre col·lectiu, no només en la planta de VAG, sinó també en l’àmbit de les nostres granges amb instal·lacions de fotovoltaica, de biogàs, etc.. Per aquest motiu, pensem que és una aliança estratègica per nosaltres. La venda d’aquestes participacions ens permetrà continuar gestionant els purins que produïm en aquesta planta com estem fent ara i, alhora, disposar de recursos per fer inversions a llarg termini a Tracjusa, per assolir els objectius abans esmentats. El projecte de Nova Tracjusa va en aquesta línia.

 

També, com ja vam dir que faríem amb motiu de la constitució del GAP Cooperativa, vam acordar posar en marxa la Fundació Ara Garrigues amb una important aportació de recursos, que en la constitució serà de 500.000 €. La creació d’aquesta fundació preten promoure l’activitat a les Garrigues, donant suport a projectes d’innovació i d’emprenedoria que s’instal·lin a la nostra comarca. Ens hem marcat com a objectiu que altres empreses del nostre entorn també participin en la Fundació i que aquesta important aportació inicial, ens ajudi a implicar en el patronatge que administrarà la Fundació a persones amb prestigi de diferents àmbits, que ens permeti promoure projectes i fer acompanyament als emprenedors i entitats amb qui puguem col·laborar. Tot plegat és conseqüència de la decisió que els ramaders propietaris de les dues plantes de tractament Tracjusa i VAG vàrem prendre en decidir cedir la propietat de les accions que posseíem a una entitat de caire social com és una cooperativa, renunciant a l’interès personal a curt termini per fer una aposta col·lectiva a llarg termini. Penso que parlo en nom de tots el nostres socis ramaders dient que ens sentim molt il·lusionats i orgullosos d’aquesta decisió i que els acords que vam prendre en aquesta assemblea són una continuació d’aquest camí que volem seguir.

 

Eduard Cau

President de GAP Cooperativa

Obligacions en front la Pesta Porcina Africana

Per indicació de la Directora General d’Agricultura i Ramaderia, us comuniquem que davant l’evolució de la malaltia de la pesta porcina africana (PPA) a Europa  i la recent confirmació de les autoritats belgues de la detecció de la malaltia al seu territori, considerem oportú recordar-vos les mesures que s’han de complir per a minimitzar el risc d’entrada d’aquesta malaltia.

Obligacions per a veterinaris i titulars d’explotacions

  • Comunicació al veterinari responsable de l’explotació i als Serveis veterinaris Oficials (SVO) qualsevol sospita de malaltia amb signes compatibles amb malalties de declaració obligatòria, i en particular la PPA.

 

  • Comunicar el més aviat possible als SVO la previsió d’entrada d’animals procedents del mercat comunitari i països tercers, i avisar a l’ ADS per a la realització del control serològic d’aquests animals.

 

  • Vetllar perquè les seves explotacions porcines es mantinguin en una bones condicions de bioseguretat i infraestructures, fent especial atenció a: control d’accés a persones i vehicles, revisió tanca perimetral i portes, neteja del perímetre, vestuari en condicions, neteja i desinfecció,…

L’incompliment d’aquestes obligacions comportarà l’aplicació de sancions i mesures cautelars, com ara la suspensió de l’activitat, previstes a la normativa vigent.

DARP-Document amb recomanacions per la prevenció de la PPA

Actuacions de reforç per a la vigilància de la PPA establertes pel DARP

  • Control serològic d’entrades de bestiar porcí.

Control de totes les entrades de bestiar porcí procedents de països intracomunitaris i països tercers. Aquestes actuacions s’inclouen dins de les actuacions de reforç del programa pel risc d’introducció de la Pesta Porcina Africana a la Unió Europea.

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal s’envia a totes les Oficines Comarcals del territori, la relació de les entrades intracomunitàries que han tingut lloc durant els darrers quinze dies. Des de les Oficines Comarcals, es remet la relació d’entrades a les ADS del seu àmbit territorial. Aquesta relació també s’envia al laboratori del Grup de Sanejament Porcí, qui es l’encarregat de realitzar les proves serològiques per aquest tipus de motiu. En aquestes proves es determina la presencia de la Malaltia d’Aujeszky i de la Pesta Porcina Africana (PPA).

També s’ha incrementat el nombre de mostres a prendre en cada mostreig, per tal d’augmentar l’interval de confiança per a la possible detecció un cas serològicament reaccionant a la PPA.

Independentment del control que es realitza des de les Oficines Comarcals, des del Servei de Prevenció en Salut Animal, es supervisa que les entrades de la quinzena anterior s’han realitzat les proves pertinents. Aquelles explotacions que no hagin realitzat les proves o el motiu d’extracció no hagi estat el correcte (moviment intracomunitari) es procedeix a restringir la emissió de la documentació sanitària de trasllat (DST) a l’explotació afectada. S’han revisat totes les entrades realitzades durant el 2018.

En el darrer mes d’Agost l’interval de dies transcorregut des de l’arribada dels animal fins a l’extracció de sang per a la realització de proves ha estat de 8-9 dies.

  • Pla de bioseguretat en explotacions porcines de Catalunya

Pla de control per a la revisió de les condicions de bioseguretat de les explotacions porcines  i aplicació de mesures correctores en cas d’incompliment.

  •  Continuació del Pla de vigilància en fauna salvatge

Continuar amb el programa nacional de vigilància serològica de Pesta Porcina Africana en poblacions de senglars. També es vigilen la Pesta Porcina Clàssica i la Malaltia d’Aujeszky.

Protegir la cabana porcina i evitar l’entrada de la PPA és responsabilitat de tots, per aquest motiu insistim en la necessitat de complir amb les  nostres obligacions i recomanacions, evitant practiques que posin en perill la viabilitat del nostre sector. Des del Departament ens comprometem a revisar i actualitzar aquestes actuacions en funció de l’evolució de la malaltia.

Video publicat per l’EFSA (European Food Safety Authority) amb consells pràctics per a la prevenció de la PPA

 

Fonts alternatives d’energia en explotacions porcines

La gestió de les dejeccions ramaderes a la comarca de les Garrigues (Lleida) és un exemple de com els residus procedents de la cría de porcs pot utilitzar-se com matèria primera per a la producció d’energía i com a fertilitzants poc agresius amb l’entorn una vegada processats.