Política Ambiental TRACJUSA de Juneda SA

POLÍTICA AMBIENTAL DE TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. Empresa dedicada al tractament de purins per a la seva inertització com a residus amb aprofitament de biogàs.

TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A., coneixedor que el seu futur sostenible ve determinat per la satisfacció dels diferents grups d’interès i la protecció del medi ambient, es compromet a mantenir integrats, en la seva gestió i en el desenvolupament dels seus processos i serveis, els principis de protecció al medi ambient. Per això seguint un procés de millora contínua ha definit i engegat els compromisos següents:

 • Assegurar la satisfacció dels nostres principals grups d’interès, amb serveis adequats a les seves necessitats, avançant-nos a l’aparició de possibles incompliments.
 • Tenir un creixement real i sostingut basat en l’optimització de beneficis i la millora continuada.
 • Crear una cultura de gestió ambiental fonamentada en la protecció del medi ambient i del seu entorn, formant i motivant el personal en relació amb:
  • Aconseguir minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat mitjançant el control dels nostres aspectes ambientals significatius i els associats al consum racional de recursos naturals, la gestió eficient dels residus i la prevenció de la contaminació.
  • Establir un sistema apropiat a la naturalesa i la magnitud dels impactes provocats per l’activitat de la nostra empresa, amb l’objectiu de minimitzar l’efecte que puguin ocasionar a l’entorn, i assegurar-ne la millora contínua.
  • Fomentar l’ús racional dels recursos energètics i béns materials consumits, promovent la sostenibilitat en les activitats dutes a terme.
  • Formar i conscienciar tots els nostres treballadors sobre els possibles aspectes ambientals que es poden generar, fent-los partícips del respecte a la nostra política en totes les actuacions.
  • Mantenir un sistema de comunicació interna que permeti recollir suggeriments de millora ambiental i de seguretat i salut plantejats pels nostres treballadors i que contribueixin a aconseguir els objectius marcats per l’empresa.
  • Cuidar i respectar el medi ambient, a les nostres instal·lacions i a les dels nostres proveïdors.
 • Difondre internament el contingut de la Política, Programes i Objectius de Medi Ambient, promovent accions de participació, sensibilització, informació i formació teòriques i pràctiques, integrant els nostres proveïdors en el compromís. A més, s’exposarà a llocs visibles aquesta política, a disposició del públic o altres parts interessades que la sol·licitin.

 • Acceptar el compromís de complir els requisits legals, normatius i altres, que l’organització subscrigui en matèria de medi ambient, i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió, minimitzant-ne els riscos i prevenint-ne la contaminació.
 • Desenvolupar la nostra activitat cuidant i protegint la salut dels treballadors de la nostra organització, així com de les altres parts interessades.
 • Aquesta Política de Medi Ambient és de compliment obligat per tot el personal de TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. i serveix de marc per establir i revisar els objectius del sistema de gestió.
 • La Direcció de TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. periòdicament revisarà la política de Gestió, per assegurar-se que continua sent pertinent i apropiada, es proposarà objectius i metes viables per desenvolupar aquesta política, amb el propòsit de millorar constantment el Sistema de Gestió implantat, i es comprometrà a aportar els mitjans necessaris.

GAP Cooperativa participa al projecte piltot “Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD’S) en el sector agrari cooperatiu català.”

Amb aquest projecte, impulsat per Cooperació per a la innovació, en el qual participem diferents cooperatives i associacions agropecuàries –Grups Operatius 2019 FERTICOOP_GO- es vol treballar de manera conjunta en el desenvolupament d’eines innovadores per a la millor gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfoc mediambiental, en un marc col·laboratiu, aconseguint una millora en la gestió agrícola dels purins es podrà valoritzar millor la producció i la qualitat dels cultius extensius que es produeixen.

 

Els principals objectius que es volen aconseguir amb aquest projecte es poden resumir en els següents:

 • Reduir les emissions de GEI i amoníac mitjançant l’optimització de la fertilització i l’adopció de mesures en el maneig de les dejeccions ramaderes en granja.
 • Cercar MTD per aplicar en granja i a camp més enllà de les establertes en les guies oficials.
 • Assolir una gestió de les dejeccions i de la fertilització sostenible i acurada.
 • Dotar al personal tècnic assessor de les cooperatives, de les eines i coneixements necessaris per a portar a terme unes recomanacions basades en criteris de sostenibilitat.
 • Valoritzar les dejeccions ramaderes mitjançant el coneixement precís del seu contingut fertilitzant.
 • Adaptar les eines tecnològiques i digitals disponibles a les necessitats dels tècnics assessors en fertilització i tècnics en mediambient de les cooperatives ramaderes participants
 • Oferir una gestió i un assessorament integral en fertilització per part dels tècnics assessors

Els àmbits d’actuació que abastarà aquest projecte seran la pràctica agrària, la fertilització i gestió dels nutrients, així com la gestió de residus i subproductes; mentre que l’àmbit territorial d’aplicació es circumscriu a les comarques d’Osona, Pla d’Urgell, Les Garrigues i el Bages.

Cooperatives Participants

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) coordina el Grup Operatiu.

Resultats esperats

 • Valorització del purí en funció de la seva capacitat fertilitzant, fent que sigui un producte competitiu i atractiu per al seu ús agrícola.
 • Estalvi en fertilitzants minerals gràcies als càlculs de les necessitats nitrogenades, els sistemes de tractament i les tasques d’assessorament i optimització de les aportacions el casos de doble collita.
 • Racionalització de les aportacions nitrogenades en els conreus amb la conseqüent minimització de les pèrdues de nitrats per lixiviació i les aplicacions precises al sòl permetent alhora minimitzar no només emissions, sinó també molèsties per males olors, amb el conseqüent impacte social positiu.
 • Actuació sobre parcel·les amb elevat nivell de fòsfor (P) per tal de comprovar l’efecte de l’aplicació de diferents pràctiques de conreu i dosis fertilitzants sobre el nivell nutricional del sòl.
 • Avaluació de diferents sistemes de tests ràpids per disposar de dades que permetin assolir una fertilització acurada i alhora es treballarà amb plataformes informàtiques que facilitin a l’assessor en fertilització l’obtenció ràpida i fiable de recomanacions d’adobat.
 • Avaluació de diferents mètodes per reduir les emissions amoniacals i de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en granja i en basses de purins per l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) en ramaderia.
 • Avaluació de l’efecte de diferents substrats amb compostatge de la fracció sòlida dels purins sobre el producte final.

 

Fitxa inicial Projecte

Fitxa Inicial del Projecte, liderat per Agrària Plana de Vic

 

 

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”