El 9 de maig els socis i sòcies de GAP Cooperativa estan cridats a participar a l’Assemblea General

El proper dimarts 9 de maig, el Complex Cultural de Juneda acollirà la celebració de l’Assemblea General Anual dels socis i sòcies de GAP Cooperativa (atenció al canvi d’ubicació, ja que les darreres fites es van dur a terme al Pavelló Parc de l’Alegria).

A les 20.00 hores els i les cooperativistes estan cridats en primera convocatòria i 20.30 hores en segona. Com sempre, des de la Junta Directiva de GAP Cooperativa s’anima a tots els integrants de GAP a participar activament en aquesta trobada.

Ordre del dia

  • Benvinguda als asistents i Constitució de l’Assemblea General Ordinària i informació del seu desenvolupament
  • Nomenament de dos interventors d’acta
  • Informe i examen de la gestió social
  • Presentació i aprovació, si escau, del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de la memòria econòmica de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2022, així com la gestió del Consell Rector duta a terme durant l’exercici 2022
  • Aprovació, si s’escau de l’aplicació de resultats
  • Elecció de nous membres i renovació de membres actuals, del Consell Rector.
  • Informació del projecte BIOGAP
  • Resum de novetats normatives del sector
  • Torn obert de paraules                  

Dret de vot

Per la votació de les propostes d’acord fixades a  l’ordre del dia, s’aplicarà el procediment establert en els estatuts socials i la normativa d’aplicació.

Dret de representació

En el supòsit de no poder assistir a l’assemblea, els socis tenen la possibilitat de delegar el seu vot, en concordança amb l’article 49.1 de la Llei de cooperatives, cada soci o sòcia pot disposar com a màxim de cinc vots delegats. La delegació ha de ser escrita i expressa per la sessió concreta i es lliurarà presencialment a les oficines de la cooperativa o el mateix dia de l’assemblea a l’entrada.

La representació és sempre revocable, l’assistència del representat a l’assemblea general, tindrà valor de revocació de la representació atorgada.  

Dret d’informació

Els documents que fa referència als punts de l’ordre del dia, es podran examinar d’acord amb normativa vigent, en el domicili social de la cooperativa.

Renovació de càrrecs del Consell Rector

Donat que s’ha de realitzar la renovació de càrrecs del Consell Rector, proposem que els/les socis/es que estiguin interessats a participar en el Consell Rector es posin en contacte amb els membres del Consell o les oficines de GAP.

Write a Comment