Política Ambiental TRACJUSA de Juneda SA

POLÍTICA AMBIENTAL DE TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. Empresa dedicada al tractament de purins per a la seva inertització com a residus amb aprofitament de biogàs.

TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A., coneixedor que el seu futur sostenible ve determinat per la satisfacció dels diferents grups d’interès i la protecció del medi ambient, es compromet a mantenir integrats, en la seva gestió i en el desenvolupament dels seus processos i serveis, els principis de protecció al medi ambient. Per això seguint un procés de millora contínua ha definit i engegat els compromisos següents:

 • Assegurar la satisfacció dels nostres principals grups d’interès, amb serveis adequats a les seves necessitats, avançant-nos a l’aparició de possibles incompliments.
 • Tenir un creixement real i sostingut basat en l’optimització de beneficis i la millora continuada.
 • Crear una cultura de gestió ambiental fonamentada en la protecció del medi ambient i del seu entorn, formant i motivant el personal en relació amb:
  • Aconseguir minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat mitjançant el control dels nostres aspectes ambientals significatius i els associats al consum racional de recursos naturals, la gestió eficient dels residus i la prevenció de la contaminació.
  • Establir un sistema apropiat a la naturalesa i la magnitud dels impactes provocats per l’activitat de la nostra empresa, amb l’objectiu de minimitzar l’efecte que puguin ocasionar a l’entorn, i assegurar-ne la millora contínua.
  • Fomentar l’ús racional dels recursos energètics i béns materials consumits, promovent la sostenibilitat en les activitats dutes a terme.
  • Formar i conscienciar tots els nostres treballadors sobre els possibles aspectes ambientals que es poden generar, fent-los partícips del respecte a la nostra política en totes les actuacions.
  • Mantenir un sistema de comunicació interna que permeti recollir suggeriments de millora ambiental i de seguretat i salut plantejats pels nostres treballadors i que contribueixin a aconseguir els objectius marcats per l’empresa.
  • Cuidar i respectar el medi ambient, a les nostres instal·lacions i a les dels nostres proveïdors.
 • Difondre internament el contingut de la Política, Programes i Objectius de Medi Ambient, promovent accions de participació, sensibilització, informació i formació teòriques i pràctiques, integrant els nostres proveïdors en el compromís. A més, s’exposarà a llocs visibles aquesta política, a disposició del públic o altres parts interessades que la sol·licitin.

 • Acceptar el compromís de complir els requisits legals, normatius i altres, que l’organització subscrigui en matèria de medi ambient, i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió, minimitzant-ne els riscos i prevenint-ne la contaminació.
 • Desenvolupar la nostra activitat cuidant i protegint la salut dels treballadors de la nostra organització, així com de les altres parts interessades.
 • Aquesta Política de Medi Ambient és de compliment obligat per tot el personal de TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. i serveix de marc per establir i revisar els objectius del sistema de gestió.
 • La Direcció de TRACTAMENTS DE JUNEDA S.A. periòdicament revisarà la política de Gestió, per assegurar-se que continua sent pertinent i apropiada, es proposarà objectius i metes viables per desenvolupar aquesta política, amb el propòsit de millorar constantment el Sistema de Gestió implantat, i es comprometrà a aportar els mitjans necessaris.

Write a Comment